Obchodní podmínky

jako Objednatele pro Smlouvy o dílo.
Platnost a účinnost: od 1.6.2017

Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů

 1. Objednatel: Objednatelem (odběratelem) se rozumí společnost REMEX CZ a.s., IČO: 60201088, se sídlem K váze 1111/66, 154 00 Praha 5 Slivenec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23208 (dále jen „Objednatel").
 2. Zhotovitel: Zhotovitelem se rozumí osoba, která uzavřela s Objednatelem Smlouvu (Smlouvu o dílo) na základě Objednávky Objednatele (dále jen „Zhotovitel"). Zhotovitelem může být jak právnická tak i fyzická osoba.
 3. Objednávka: Každá Objednávka Objednatele, jejímž předmětem je Dílo požadované Objednatelem, představuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), a to konkrétně smlouvy o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Objednávka"). Objednávka je Zhotoviteli adresována (doručována) Objednatelem zpravidla elektronicky (emailem) na kontaktní adresu Zhotovitele.
 4. Smlouva: Potvrzením Objednávky způsobem podle článku 2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Smlouva o dílo podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva"). Potvrzením (akceptací) Objednávky vzniká mezi Objednatelem a Zhotovitelem právně závazkový vztah, jež se řídí podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky) a Obchodními podmínkami. Potvrzená Objednávka představuje Smlouvu.
 5. Obchodní podmínky: Tyto Obchodní podmínky Objednatele představují Obchodní podmínky podle ust. § 1751 občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky společně s Objednávkou a Smlouvou upravují smluvní podmínky závazkového (právního) vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který je založen na základě potvrzené Objednávky (Smlouvy). Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").
 6. Dílo: Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, riziko a nebezpečí pro Objednatele Dílo (dále jen „Dílo"), a Objednatel se zavazuje, že řádně a včasně dokončené Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli cenu Díla a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě (vč. jejich příloh) a těchto Obchodních podmínkách. Konkrétní specifikaci Díla obsahuje (stanoví) Objednávka (Smlouva). Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
 7. Obchodní podmínky Zhotovitele: Potvrzením Objednávky vyjadřuje Zhotovitel bezvýhradný souhlas s tím, že případné obchodní podmínky Zhotovitele či jakékoliv jiné obchodní podmínky, na něž Zhotovitel případně odkáže, se na vztah založený Smlouvou (Objednávkou) mezi Zhotovitelem a Objednatele nevztahují.
 8. Závazkové vztahy: Těmito Obchodními podmínkami se řídí veškeré závazkové vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem založené na základě Smlouvy (Objednávky).
 9. Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále jen předpisy o BOZP a PO): Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, předpisy provozovatele dráhy (zejména Správa železniční dopravní cesty, státní organizace), pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Článek 2 | Objednávka Objednatele a vznik Smlouvy

 1. Obsah Objednávky: Objednávka Objednatele obsahuje zpravidla: a) požadavek Objednatele k závazku Zhotovitele provést Dílo v termínu specifikovaném v Objednávce, b) označení (popis) Díla, c) cenu Díla, jež se Objednatel zavazuje za řádné provedení Díla Zhotoviteli uhradit, d) datum vystavení Objednávky, e) termín a místo provedení Díla, f) možné přílohy Objednávky, g) jiné podmínky obsažené v Objednávce.
 2. Potvrzení Objednávky: Pro uzavření Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednávku Objednatele bezvýhradně potvrdit. K bezvýhradnému potvrzení (akceptaci) Objednávky postačuje i prosté elektronické (emailové), faxové anebo písemné sdělení Zhotovitele doručené Objednateli, jehož obsahem je potvrzení Objednávky (např. odpověď Zhotovitele emailem o přijetí Objednávky). Není-li lhůta pro potvrzení (akceptaci) Objednávky v Objednávce výslovně uvedena, činí nejvýše 3 pracovní dny ode dne odeslání Objednávky Objednatelem. Potvrzení Objednávky zašle Zhotovitel Objednateli prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Objednatele info@remex.cz anebo na kontaktní emailovou adresu Objednatele, ze které byla Objednávka Objednatelem učiněna. Email Zhotovitele o potvrzení Objednávky nemusí být pro závaznost akceptace opatřen zaručeným elektronickým podpisem Objednatele ani Zhotovitele. Nejpozději do 3 pracovních dní po potvrzení Objednávky, je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli na kontaktní email elektronický scan potvrzené Objednávky (Smlouvy) opatřený razítkem a podpisem Zhotovitele (zástupce/zaměstnance či pověřené osoby Zhotovitele).
 3. Vznik Smlouvy: Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednateli doručeno potvrzení Zhotovitele o akceptaci Objednávky dle odst. 2.2 tohoto článku Obchodních podmínek. Tímto není jakkoliv dotčeno ustanovení odst. 2.4 tohoto článku Obchodních podmínek.
 4. Dodatky či odchylky od Objednávky: Potvrzení Objednávky s výhradou nebo jiná odpověď Zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou k Objednávce, která podstatně nemění podmínky Objednávky jako nabídky, není přijetím (akceptací), a to i v případě, pokud Objednatel jako navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Objednatel jako navrhovatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí (akceptaci) Objednávky (nabídky) s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, včetně takové, která podstatně nemění podmínky Objednávky.
 5. Storno Objednávky: Objednatel má vyhrazeno právo kdykoliv Objednávku odvolat (stornovat) a to nejpozději do doby, kdy bude Objednateli prokazatelně doručeno potvrzení Zhotovitele o bezvýhradné akceptaci Objednávky.
 6. Působnost Obchodních podmínek: Zhotovitel je povinen se před potvrzením (akceptací) Objednávky podrobně seznámit v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami Objednatele. Aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Objednatele www.remex.cz (obchodní podmínky)
 7. Závaznost Obchodních podmínek: Potvrzením Objednávky ze strany Zhotovitele potvrzuje Zhotovitel, že se seznámil v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami a dále Zhotovitel potvrzením Objednávky vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi ním a Objednatelem na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky), řídil podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky), těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, které se zavazuje Zhotovitel dodržovat.
 8. Ukončení Smlouvy: Až do provedení Díla je Objednatel oprávněn od Smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit a to i bez uvedení důvodu odstoupení. V případě, že Objednatel využije práva odstoupit od Smlouvy anebo její části bez uvedení důvodu dle předchozí věty, je povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která připadá na práce (část Díla) již prokazatelně vykonané, pokud Zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak (např. v případě stavebního Díla). Ujednání dle předchozí věty se netýká např. případu, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy až po převzetí Díla z důvodu vadného plnění. Ujednáním dle tohoto odstavce není jakkoliv dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy nebo kterékoliv její části po převzetí Díla ze zákonem stanovených důvodů anebo z důvodů uvedených ve Smlouvě anebo těchto Obchodních podmínkách.
 9. Podstatné porušení Smlouvy: Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména kterákoliv z následujících skutečností: a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele; b) prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než 10 kalendářních dní oproti smluvním termínům, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech; c) realizace Díla nebo jeho části subdodavatelem Zhotovitele, který nebyl schválen Objednatelem; d) použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě anebo v těchto Obchodních podmínkách nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele; e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla nebo zelenou kartu; f) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; g) přerušení prací na Díle nebo provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla; h) opakované porušení smluvní povinnosti včetně povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že Zhotovitel podal na sebe insolvenční návrh jako dlužník, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, že v souladu s podmínkami Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a jeho objednatelem (Investorem Díla), tento nařídil nahradit Zhotovitele třetí osobou.
 10. Povinnosti Zhotovitele po odstoupení: Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: a) přestane provádět veškeré další práce na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro ochranu života anebo majetku anebo pro bezpečnost Díla; b) předá veškeré hotové části Díla a dokumentaci Objednateli, vč. zařízení, materiálů a další práce, které mu byly či budou zaplaceny; c) odstraní ze staveniště veškeré své vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany Díla a zajištění BOZP a PO na staveništi, a opustí staveniště; d) vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal.

Článek 3 | Podmínky provádění Díla

 1. Jakost, kvalita a způsob provádění Díla: Zhotovitel je povinen provést Dílo s veškerou potřebnou péčí, v nejvyšší kvalitě, v ujednaném čase a v souladu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, přílohami Smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy a normami ČSN, EN a ISO, které se na Dílo vztahují. Dílo, jakožto i veškerý materiál a další věci použité při provádění Díla, musí odpovídat všem právním předpisům, technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Díla. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen na nevhodnost pokynů a příkazů udělených Objednatelem a též i nevhodnost věcí předaných Objednatelem k provedení Díla písemně Objednatele upozornit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od udělení pokynu či příkazu nebo od převzetí věci k provedení Díla. Uvedenou povinnost dále rozvádí odst.3.3 těchto Obchodních podmínek.
 2. Rozsah Díla: Nestanoví-li Smlouva výslovně něco jiného, jsou součástí Díla (předmětu plnění) za sjednanou smluvní cenu i tyto závazky Zhotovitele, nestanoví-li Smlouva (Objednávka) výslovně jinak,: a) obstarání všech potřebných materiálů, věcí, energií a dalších potřebných médií, b) doprava potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného počtu pracovních sil určených k provedení Díla, c) provedení všech prací, ze kterých se Dílo skládá, montáží, prací a dodávek, všech přípravných, demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění povolení souvisejících s dodávkou do České republiky, atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů apod.), d) zařízení a likvidace staveniště/pracoviště pro potřeby Zhotovitele, e) geodetické práce nutné pro zhotovení Díla, f) provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, které by mohly být poškozeny zhotovováním Díla. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že údaje předané Objednatelem ohledně stávajících inženýrských sítí uvedené v podkladech a pokynech správců sítí nemusí být přesné a je povinen prověřit si jejich správnost. Zhotovitel je proto povinen před zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené škody (např. poškození stávajících inženýrských sítě), dále nese Zhotovitel odpovědnost za ohrazení výkopů při realizaci Díla a úpravu dotčených ploch a komunikací do původního stavu, popř. stavu určeného příslušným povolením výkopových prací, g) úschova dočasně demontovaného stávajícího zařízení a vybavení, údržba a péče Díla až do jeho předání Objednateli, h) zpracování podkladů pro geodetické zaměření Díla a geodetické zaměření Zhotovitelem prováděného Díla, i) veškeré pomocné práce související s provedením Díla, včetně úhrady nákladů za jejich provedení, tj. např. likvidace a odvoz odpadů, přebytečné zeminy a stavební suti včetně nákladů na složení, náklady na přepravu, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně měření odebíraných energií, veškeré přesuny hmot, náklady na zajištění bezpečného provozu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na staveništi vyplývající z Předpisů o BOZP a PO a Plánu BOZP zpracovaného ve smyslu § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb., , ev. poplatky spojené s případným využíváním veřejných pozemků a komunikací, j) náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací v souvislosti s prováděním Díla, k) vypracování veškeré příslušné dokumentace související se zhotovovanou částí stavby, zhotovení “Dopracování projektového souhrnného řešení” (dPSŘ), Realizační dokumentace Díla, Dokumentace skutečného provedení Díla, l) zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba, nebo bude-li Objednatelem požadována, m) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetické dokumentace skutečného provedení, n) předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými předpisy na úseku kvality, zejména předání stavebních technických osvědčení („certifikátů“) na výrobky trvale zabudované do staveb dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění jeho pozdějších a prováděcích předpisů, o) předání dokladů o provedených zkouškách, revizí a jiných nezbytných souvisejících dokumentů, p) předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí Díla a k provedení kolaudačního řízení a k vydání kolaudačního souhlasu, jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou z požadavků uplatněných v rámci převzetí Díla Objednatelem anebo z kolaudačního řízení q) předání konkrétních pracovních postupů pro realizaci Díla přizpůsobených skutečným podmínkám na staveništi a jeho okolí v rozsahu zejména: pracovní postup pro každou pracovní činnost; návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací; výčet nebezpečí a rizik a opatření k jejich odstranění; použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., druhy a typy pomocných a dočasných stavebních konstrukcí; způsoby dopravy (svislé i vodorovné) osob a materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch; technická a organizační opatření k zajištěné bezpečnosti pracovníků, pracoviště a jeho okolí; opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje; opatření při pracích za mimořádných podmínek a havarijní postupy. Bez předloženého pracovního postupu není možné zahájit provádění příslušné časti Díla.
 3. Podklady k provedení Díla: Zhotovitel je povinen prověřit předané podklady k provedení Díla a situaci na staveništi (místo provádění Díla) a v jeho okolí a oznámit písemně Objednateli veškeré zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, a to i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, a v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno spolu s písemnými návrhy k odstranění zjištěných vad. Lhůta k oznámení ve smyslu dle předchozí věty je bez zbytečného odkladu po zjištění Zhotovitelem. V případě projektové dokumentace, částí projektové dokumentace a jiných podkladů předaných Objednatelem Zhotoviteli, je povinností Zhotovitele s péčí řádného hospodáře náležitě prověřit veškeré podklady předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po jejich dodání či převzetí. Na žádost Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli dodatečnou lhůtu k prověření podkladů dle předchozí věty v rozsahu nejvýše dalších 10 kalendářních dní a to pouze především předpokladu, že rozsah podkladů k provedení Díla je obsáhlý či složitý. Po prověření podkladů k provedení Díla Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením prací na Díle, písemnou formou informovat o veškerých zjištěných vadách, rozporech či neúplnostech v předaných podkladech k provedení Díla (zejm. projektové dokumentaci, přílohách Objednávky, technické specifikaci, atp.), materiálech a jiných věcech, převzatých od Objednatele ke zhotovení Díla. Pokud Zhotovitel zjistil vadu či rozpor a tuto řádně a včas neoznámil ve smyslu dle těchto Obchodních podmínek, není Zhotovitel oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady anebo nedostatky podkladů k provedení Díla (dokumentace k provedení Díla, vč. věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla), ani že tyto nemohl při vynaložení odborné péče zjistit. Též není Zhotovitel oprávněn k přerušení provádění Díla.
 4. Deník o provádění Díla: Je-li předmětem Díla zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, je Zhotovitel povinen vést v písemné formě stavební deník a plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy, zejména pak předpisy stavebními. V ostatních případech odlišných od věty prvé je Zhotovitel povinen vést deník o průběhu provádění Díla a zaznamenávat do něj postup provádění Díla obsahující zejména výkaz prováděných prací, výkaz použitého materiálu, časový výkaz prací, atd. atp., není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli pravidelnou a neomezenou kontrolu veškerých záznamů v deníku zapsaných jakož i samotné provádění Díla. Objednatel je oprávněn do deníku zaznamenávat jednotlivé konkrétní pokyny a příkazy na provádění Díla a Zhotovitel je povinen průběžně zaznamenávat stav plnění těchto pokynů a příkazů.
 5. Označení zaměstnanců Zhotovitele: Zhotovitel zajistí viditelné označení svých kmenových zaměstnanců obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele v místě provádění Díla, nestanoví-li Objednatel výslovně jinak. Budou-li Zhotoviteli přiděleny po dobu provádění Díla jakékoliv podklady, identifikační průkazy, karty, přístupová hesla, apod. (dále jen pro účely tohoto ustanovení „podklady"), je Zhotovitel po provedení Díla nebo po ukončení Smlouvy povinen neprodleně vrátit všechny podklady Objednateli. V případě ztráty nebo poničení podkladů je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu, jakož i škodu vzniklou v důsledku zneužití podkladů třetí osobou.
 6. Základní povinnosti zhotovitele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění Díla: Zhotovitel je na své náklady a odpovědnost povinen zajistit dodržování Předpisů o BOZP, přitom se Zhotovitel zavazuje dbát též pokynů Objednatele, zejména pokynů určeného zástupce Objednatele, koordinátora BOZP na staveništi a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP Objednatele. Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí Zhotovitelova plnění (části Díla – pracoviště) Zhotovitelem, odpovídá Zhotovitel za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na těchto místech vyskytují. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné kontroly dodržování Předpisů o BOZP a neprodleně odstraňovat zjištěné neshody a závady. Zhotovitel je povinen prokazatelně určit osobu odpovědnou za řízení prací s ohledem na BOZP, která bude trvale přítomna v místě provádění Díla. Odpovědný zástupce Objednatele, nebo jím pověření zaměstnanec Objednatele a určený zaměstnanec Zhotovitele, jsou povinni se před zahájením provádění Díla vzájemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění Díla a opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají provádění Díla a staveniště, není-li toto prováděno koordinátorem BOZP na staveništi dle § 14 odst. 1 a §18 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. O vzájemném seznámení s riziky možného ohrožení života a zdraví při provádění Díla a opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, jsou povinny obě strany učinit prokazatelný zápis, neprovádí-li tyto činnosti koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením provádění Díla poskytnout svým zaměstnancům, subdodavatelům a jiným osobám podílejícím se na provádění Díla, či pohybujících se na staveništi vhodné, nezbytné a srozumitelné informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně a informace o rizicích ohrožení zdraví a přijatých opatřeních k ochraně před působením těchto rizik a postupech při mimořádných událostech. Před zahájením provádění Díla, při realizaci Díla, při každé změně způsobu provádění prací a při každé změně zaměstnanců a jiných osob podílejících se na provádění díla, nebo pohybujících se na staveništi, je Zhotovitel povinen zajistit a průběžně ověřovat, že tyto osoby mají odpovídající odbornou, zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu příslušných činností a prací. Na výzvu Objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o odborné a zvláštní odborné způsobilosti uvedených osob. Před prováděním realizace Díla a činností v prostorách Správy železniční dopravní cesty s.o. nebo na železniční dráze provozované Správou železniční dopravní cesty s.o., je Zhotovitel povinen předat Objednateli jmenovitý seznam všech osob, podílejících se na realizaci Díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doložit jejich odbornou způsobilost dle předpisu Zam 1 Správy železniční dopravní cesty s.o. Zhotovitel zaváže všechny subdodavatele k účinné spolupráci s koordinátorem BOZP na staveništi, byl-li tento pro staveniště ustanoven. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na plnění předmětu Díla, používají osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděvy odpovídající prováděným činnostem a minimálním požadavkům Objednatele: pracovní oděv s dlouhými nohavicemi; vesta, přehoz nebo oděv s vysokou viditelností splňující podmínky tř. 2, pro práci v provozované dopravní cestě tř. 3 dle normových požadavků; bezpečnostní obuv s vyztuženou špičkou, tužinkou odolnou proti propíchnutí a protiskluzovou podrážkou; ochrannou přílbu. Zhotovitel vybaví své zaměstnance a jiné osoby dalšími osobními ochrannými pracovními prostředky v návaznosti na vlastní vyhodnocená rizika a stanovená opatření před jejich působením a požadavky Předpisů o BOZP. Zhotovitel se zavazuje soustavně kontrolovat a vyžadovat používání osobních ochranných pracovních prostředku svých zaměstnanců, subdodavatelů a jiných osob podílejících se na provádění Díla způsobem stanoveným normovými požadavky a návody výrobců. Zhotovitel je povinen používat pro provádění Díla pouze bezvadné a bezpečné stroje, zařízení, výrobní prostředky, elektrické spotřebiče, vedení el. proudu a nářadí, které jsou označeny logem Zhotovitele, technicky dokumentovány, kontrolovány a revidovány v souladu s Předpisy o BOZP a PO. Každý úraz zaměstnance Zhotovitele na staveništi se Zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a umožnit Objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového úrazu; tímto nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci a jiné osoby, podílející se na provádění Díla, zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek na staveništi a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Objednatel má právo provést orientační dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiných výše uvedených látek a Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci se podrobí provedení takové zkoušky. Zhotovitel je povinen zajistit, že zaměstnanec, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo který se odmítl podrobit dechové zkoušce, okamžitě opustí staveniště. Právo vykázat jej okamžitě ze staveniště jménem Zhotovitele má v uvedených případech i Objednatel. Tento postup Objednatele nemá vliv na termín plnění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé porušují povinnosti stanovené Předpisy o BOZP, nebo v Plánu BOZP, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby neprodleně zjednal nápravu stavu; ujednání o smluvní pokutě tímto není dotčeno.
 7. Základní povinnosti zhotovitele při zajišťování požární ochrany při provádění Díla: Zhotovitel je povinen dodržovat Předpisy o požární ochraně a dbát pokynů Objednatele v oblasti požární ochrany na staveništi. Zhotovitel je povinen stanovit všechna nutná protipožární opatření, před zahájením provádění Díla proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance a subdodavatele, jakož i provádět na předaném části díla kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně.
  O každém požáru vzniklém na předaném staveništi je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět Objednatele. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně. Při činnostech a při provozování zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím Zhotovitele na staveništi odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, vybavením hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm je Zhotovitel povinen předložit též urče-nému zástupci Objednatele, a to včas před zahájením činností nebo provozování zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím. Zhotovitel je na převzaté části Díla rovněž povinen zajistit následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.
 8. Změny Díla, Vícepráce / Méně práce: Objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla, a to až do provedení Díla. Změnou Díla se rozumí jak vícepráce tak i méněpráce. Požadavek Objednatele na změnu Díla musí obsahovat rozsah požadovaných změn. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele na změnu Díla písemně navrhnout Objednateli možnost a způsob realizace změny Díla, jejich vliv na cenu Díla a termín provedení Díla. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, platí, že Objednatelem požadované změny na cenu Díla ani termín provedení Díla nemají žádný vliv. Změna Díla je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. V případě víceprací se bude vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Provede-li Zhotovitel vícepráce bez náležitého smluvního základu tzn. předchozího písemného souhlasu Objednatele stvrzeného podpisem ve stavebním deníku nebo dodatku ke Smlouvě, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na zaplacení provedených víceprací a to ani z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody. Změny Smlouvy, vč. změny týkající se víceprací, lze platně provést pouze řádným písemným dodatkem ke smlouvě, nikoliv např. zápisem ve stavebním deníku či emailovou komunikací. Vícepracemi nejsou zejména: a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění Díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace či dokumentace k provedení Díla, vč. stavebních detailů, b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné a které jsou zároveň nutné k tomu, aby Dílo bylo dokončeno řádně v souladu s podmínkami Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
 9. Veřejnoprávní rozhodnutí a povolení: Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, které se týkají přímo i nepřímo Díla (např. stavební povolení, územní rozhodnutí, atp.), pokud tato rozhodnutí byla Zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem (např. společně s podklady pro provedení Díla, které Objednatel předal či poskytl Zhotoviteli). Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska. Veškeré činnosti i náklady Zhotovitele s tím související jsou obsaženy v sjednané ceně Díla. Nebude-li určeno ve Smlouvě jinak je povinností Zhotovitele si zajistit a opatřit veškerá veřejnoprávní povolené potřebná k řádnému provedení Díla.
 10. Zkoušky Díla: Má-li být dokončení Díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené úspěšným provedením všech zkoušek. Rozsah zkoušek stanoví Smlouva, anebo přílohy Smlouvy, anebo právní předpisy, anebo normy ČSN, EN a ISO vztahující se k Dílu, anebo jejich rozsah může jednostranně stanovit i po uzavření Smlouvy Objednatel. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli termín provádění zkoušek s předstihem nejméně 5-ti pracovních dnů, aby umožnil Objednateli nebo jeho zástupcům účast na zkouškách. Zhotovitel nese veškeré náklady na zkoušky, s výjimkou cestovních, ubytovacích a jiných nákladů zástupců Objednatele, které nese Objednatel. O provedených zkouškách Díla se vyhotoví písemný zápis. Nebude-li zápis opatřen podpisy obou stran o schválení výsledku zkoušky, nelze považovat Dílo za dokončené.
 11. Odpady a obaly: Smluvní strany se dohodly, že původcem veškerých obalů a odpadů vzniklých při plnění Smlouvy je Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci včetně splnění zákonné ohlašovací povinnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství.
 12. Doklady k Dílu: Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do protokolární přejímky Díla veškeré doklady a dokumenty související s Dílem, zejména pak doklady upravující technické podmínky Díla, montáž, instalaci, provoz, údržbu, dále pak prohlášení o shodě, typový list, záruční list, protokoly o zkouškách, protokoly o kvalitě Díla, návody k obsluze, servisní knihu, atd. atp. Zhotovitel je povinen předat Objednateli i veškeré doklady a dokumenty které nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě (Objednávce) avšak tyto jsou potřebné k užívání a volnému nakládání (disponování) s Dílem, včetně dokladů pro daňové a účetní potřeby.
 13. Záruka za jakost Díla: Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo, jakož i každá jeho část, součást a příslušenství, bude po dobu trvání záruky v délce 72 kalendářních měsíců, pokud Smlouva (potvrzená Objednávka) nestanoví delší záruční dobu, způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou (potvrzenou Objednávkou), jinak k účelu obvyklému a že si zachová Smlouvou stanovené vlastnosti a též i vlastnosti obvyklé. Je-li předmětem Díla zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části anebo projektová dokumentace, realizační projektová dokumentace, stavební či jiná dokumentace, činí záruční doba 72 kalendářních měsíců, pokud Smlouva (potvrzená Objednávka) nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí předmětu Díla Objednatelem. Zhotovitel se též zárukou zavazuje, že po dobu záruční doby se na Díle ani žádné jeho části, součástí a příslušenství nevyskytne žádná vada. O dobu reklamace vady Díla se záruční doba prodlužuje a to na celé Dílo včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství.
 14. Předání a převzetí Díla: Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, jestliže odpovídá zcela výsledku určenému ve Smlouvě (vč. všech jejich příloh a součástí) a těchto Obchodních podmínkách. Dílo je předáno, jestliže jeho převzetí potvrdí Objednatel Zhotoviteli podpisem v písemném přejímacím protokolu (protokol o předání a převzetí Díla). Objednatel převezme od Zhotovitele pouze řádně dokončené Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, nerozhodne-li se Objednatel z vlastní vůle převzít Dílo i s vadami anebo nedodělky, anebo není-li písemně v přejímacím protokolu ujednáno mezi Objednatelem a Zhotovitelem jinak. Odchylně od ustanovení § 2605 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že převezme-li Objednatel Dílo bez výhrad, přizná mu soud právo ze zjevné vady Díla i tehdy, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Objednatel má právo úspěšně uplatnit jakoukoliv vadu Díla kdykoliv za trvání záruční doby. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se Zhotovitel a Objednatel dohodli, že Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla, které je stavbou i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně anebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 15. Nebezpečí škody: Nebezpečí škody na prováděném Díle včetně všech jeho součástí, částí a příslušenství nese Zhotovitel od okamžiku uzavření Smlouvy až do okamžiku protokolárního převzetí Díla Objednatelem. Nebezpečí škody na veškerých věcech, které předal Objednatel Zhotoviteli k provedení Díla, nese Zhotovitel od okamžiku převzetí takovýchto věcí až do okamžiku protokolárního převzetí Díla Objednatelem.
 16. Vlastnické právo: Vlastnické právo k Dílu včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství, se řídí příslušnou právní úpravou, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem písemně výslovně ujednáno jinak (např. ve Smlouvě formou výhrady vlastnictví či jiným smluvním ujednáním upravujícím odchylně od zákona vlastnické poměry k Dílu). Je-li předmětem Díla údržba, oprava nebo úprava věci, nebo údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, stávající vlastnické vztahy (právo) vlastníka zůstává dotčeno.
 17. Přerušení provádění Díla: Objednatel má vyhrazeno právo vyzvat Zhotovitele až do odvolání k přerušení provádění Díla anebo kterékoliv jeho části a to i bez udání důvodu. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele provádění Díla či kterékoliv jeho části přerušit na dobu stanovenou Objednatelem bez nároku na náhradu případných škod či vícenákladů přerušením způsobených. Termín provedení Díla se automaticky posouvá o dobu přerušení.
 18. Subdodavatelé Zhotovitele: Subdodavatel Zhotovitele: Zhotovitel je povinen provést Dílo výlučně samostatně a osobně. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo anebo jeho část prostřednictvím svého subdodavatele (poddodavatele), který mu byl Objednatelem předem písemně schválen. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je provedení Díla včetně všech jeho částí prostřednictvím subdodavatele Zhotovitele zakázána a porušení tohoto zákazu se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Při provádění Díla subdodavatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele.
 19. Vadné provádění Díla: Pokud Zhotovitel neplní řádně a včas podmínky Smlouvy (tzn. zejména pokud provádí Dílo rozporně s podmínkami Smlouvy, např. nekvalitně, vadně, je v prodlení, nerespektuje pokyny či příkazy Objednatele, atp.), je Objednatel oprávněn zejména: a) požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jím určené, b) udělit zhotoviteli příkaz k přerušení provádění Díla anebo jeho části na dobu a v rozsahu Objednatelem určenou, c) neodsouhlasit nekvalitně provedené práce na Díle jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací a to až do doby jejich řádného provedení, d) odstoupit od části Smlouvy o dílo (v rozsahu vadně prováděného plnění anebo částí, které nebyly doposud provedeny) a provedením vadně prováděného plnění či zbývajících částí díla pověřit třetí osobu či tyto provést samostatně. Veškeré náklady, které vzniknou Objednateli z důvodu vadného provádění Díla Zhotovitelem anebo jeho subdodavateli ve smyslu dle předchozí věty, zakládá povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli na jeho výzvu veškeré Objednatelem účelně vynaložené peněžité náklady (vč. vícenákladů, škod, smluvních pokut, škod, ušlého zisku, ztrát, promeškaného času, nákladů zaplacených třetí straně či stranám za dokončení či odstranění vadně provedené plnění, apod.). Objednatel je oprávněn veškeré takovéto náklady ve smyslu dle předchozí věty uspokojit ze složené bankovní záruky, jistoty, zadrženého anebo je jednostranně započíst vůči Zhotoviteli na cenu Díla.

Článek 4 | Platební podmínky

 1. Zaplacení Díla: Právo na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Je-li Dílo přejímáno po částech, nevzniká právo na zaplacení ceny za každou část Díla při jejím provedení, ledaže je písemně dohodnuto mezi Objednatelem a Zhotovitelem jinak, nebo ledaže Smlouva stanoví jinak. Cena Díla uvedená ve Smlouvě zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, včetně veškerých nákladů na opatření věcí (materiálu) k provedení Díla, zabalení Díla, nákladů spojených s obstaráním dokladů k Dílu a jeho provozování, etiketování, cla, daně, skladného, balné, přepravné, atd. Veškeré věci potřebné k provedení Díla včetně všech jejich částí, součástí a příslušenství, jejichž cena je zahrnuta v ceně Díla, je povinen si opatřit na vlastní náklady, riziko a odpovědnost Zhotovitel, nestanoví-li Smlouva jinak. Veškeré činnosti uvedené v článku 3 odst.3.2 nejsou považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně Díla.
 2. Vyúčtování ceny Díla: Zaplacení ceny Díla bezhotovostním bankovním převodem provede Objednatel pouze na základě originálu řádného daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vyúčtovat (vyfakturovat) Objednateli cenu Díla ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení Díla Objednatelem. Nedílnou součástí každého daňového dokladu (faktury) Zhotovitele musí být a) Objednávka opatřená podpisem a razítkem Zhotovitele a b) kopie protokolu o předání a převzetí Díla stvrzujícího protokolární převzetí Díla Objednatelem. Daňový doklad Zhotovitele společně s Objednávkou opatřenou podpisem a razítkem a kopií protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem musí být Objednateli doručeny v elektronické podobě na kontaktní email Objednatele nebo v podobě listinné na adresu jeho sídla uvedeného v obchodním rejstříku. Do doby, než Zhotovitel doručí originál daňového dokladu Objednateli a dále též i kopii Objednávky opatřené podpisem a razítkem a dále kopii protokolu o předání a převzetí Díla stvrzujícího protokolární převzetí Díla Objednatelem, není Objednatel se splněním povinnosti zaplatit cenu Díla v prodlení.
 3. Oprava, doplnění daňového dokladu: Nebude-li vystavený daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právním předpisem, Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) nebo těmito Obchodními podmínkami, nebude tento daňový doklad Zhotoviteli uznán a proplacen a Objednatel jej vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění anebo opravě, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení se zaplacením ceny Díla.
 4. Splatnost ceny Díla: Není-li splatnost daňového dokladu výslovně uvedena ve Smlouvě (potvrzené Objednávce), činí 90 kalendářních dní ode dne jeho řádného doručení se stanovenými podklady Objednateli, bez ohledu na datum splatnosti uvedený v daňovém dokladu Zhotovitele. Nejsou-li součástí daňového dokladu podklady či kterýkoliv z nich dle odst. 4.2 uvedených pod písmeny a) a b), tohoto článku Obchodních podmínek, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až ode dne doručení posledního z nich. V případě opravy nebo doplnění daňového dokladu podle odst. 4.3 tohoto článku, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až od dne doručení opraveného nebo doplněného daňového dokladu Objednateli.
 5. Zaplacení ceny Díla: Dnem zaplacení ceny Díla je v případě bezhotovostní platby den, ve kterém zadal Objednatel bance příkaz k zaplacení ceny Díla.

Článek 5 | Odpovědnost za vady Díla

  1. Zachování práv při vadě Díla: Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě (vč. všech jejich příloh) a v těchto Obchodních podmínkách. Odchylně od ustanovení § 2618 se smluvní strany dohodly, že soud přizná Objednateli právo z vadného plnění i tehdy, neoznámil-li Objednatel vady Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl (a to včetně vad, které Objednatel nenamítl při převzetí Díla), nejpozději však do 72 měsíců od převzetí Díla Objednatelem. K námitce Zhotovitele o opožděném uplatnění práva z vady se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn úspěšně uplatit práva (nároky) z odpovědnosti za vady Díla, bez toho aniž by tato zanikla, kdykoliv od zahájení přejímacího řízení Díla až do skončení záruční doby.
  2. Zachování práv při vadě Díla: Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2629 občanského zákoníku dohodly, že soud přizná Objednateli právo ze skryté vady, které Objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 72 měsíců od převzetí Díla Objednatelem. K námitce Zhotovitele o opožděném uplatnění práva Objednatele se nepřihlíží. Dále se Objednatel se Zhotovitelem společně dohodli, že výslovně vylučují aplikaci § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Za stavbu se pro účely tohoto ustanovení považuje též i Dílo představující zhotovení, údržbu, opravu nebo úpravu stavby nebo její části.
  3. Oznámení vady: Objednatel oznámí Zhotoviteli vadu Díla zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dní od jejího výskytu či zjištění. Lhůta dle předchozí věty je pouze pořádková, přičemž jejím zmeškáním práva z odpovědnosti za vady nezanikají ani nejsou jakkoliv dotčena. Součástí oznámení bude i popis, jak se vada projevuje a dále bude součástí oznámení volba práva (nároku), který Objednatel pro danou vadu uplatňuje (viz odst. 5.4 níže tohoto článku Obchodních podmínek).
  4. Práva z odpovědnosti za vady: Objednatel má bez ohledu na charakter (povahu) vady Díla anebo závažnost porušení Smlouvy, pro každou jednotlivou vadu Díla podle svého rozhodnutí právo:
   • požadovat odstranění vady provedením náhradního (nového) Díla za bezvadné, případně dle volby Objednatele provedením anebo dodáním chybějících prací, služeb, činností, věcí;
   • požadovat odstranění právní vady Díla;
   • požadovat odstranění vady opravou Díla, je-li vada opravitelná (odstranitelná);
   • požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, nejméně však ve výši 1% ceny Díla za každou jednotlivou vadu;
   • odstoupit od Smlouvy anebo kterékoliv její části.

Povinnost Zhotovitele odpovídající právu Objednatele podle písmene a), b), c) anebo d) výše, je Zhotovitel povinen splnit řádně nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uplatnění práva Objednatelem, nebyla-li písemně ujednána mezi Objednatelem a Zhotovitelem lhůta odlišná (např. v reklamačním protokolu). Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel je povinen kterékoliv z práv (nároků) z odpovědnosti za vady (právo z vady) uplatněný Objednatelem splnit řádně a včas. Nesplnil-li Zhotovitel právo uplatněné Objednatelem z vady řádně a včas, je Objednatel oprávněn uplatnit pro totožnou vadu kterékoliv právo z vady dle tohoto ustanovení opakovaně, případně uplatnit pro tutéž vadu i jakékoliv jiné právo jež mu přiznávají tyto Obchodních podmínky anebo zákon.

 1. Odstranění vady: Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto písemně jinak (např. v reklamačním protokolu), zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu Díla nejpozději do 15 kalendářních dní od uplatnění práva. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla i v případě, kdy namítá, že za vadu není odpovědný anebo že se o vadu nejedná. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli závazně stanovit způsob odstranění vady Díla (stanovit způsob a rozsah opravy). Tímto není jakkoliv dotčena povinnost Zhotovitele upozornit v písemné formě bez zbytečného odkladu Objednatele na nevhodný způsob jím určené opravy (odstranění) vady. Objednatel má právo na náklady Zhotovitele sám anebo prostřednictvím jím (Objednatelem) určené třetí osoby, odstranit jakoukoliv vadu Díla, pokud nebyla Zhotovitelem vada odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dní po jejím oznámení Zhotoviteli, nebyla-li ujednána mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci reklamace vady lhůta odlišná (např. v reklamačním protokolu). Veškeré náklady, které vznikly Objednateli s odstraněním vady Díla, nese Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje náklady vynaložené Objednatelem na odstranění vady v plném rozsahu Objednateli na jeho výzvu uhradit.
 2. Další práva a nároky při vadnosti plnění: Nároky z vad Díla (práva z odpovědnosti za vady) se jakkoliv nedotýkají nároku na náhradu škody (újmy) ani na nároku na smluvní pokuty. Smluvní strany se odchylně od ust. § 1925 občanského zákoníku dohodly, že uspokojení, kterého může dosáhnout Objednatel uplatněním práva z vadného plnění, je oprávněn dosáhnout (domáhat se) uplatněním práv anebo nároků i z jiných právních důvodů (např. prostřednictvím práva na náhradu škodu).
 3. Zádržné: Objednatel není do doby odstranění všech vad Díla povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla či její část, která nebyla Zhotoviteli zaplacena, a to bez ohledu na to, zda již došlo k protokolárnímu předání a převzetí Díla.

Článek 6 | Utvrzení smluvních povinností

 1. Utvrzení povinnosti včasného provedení Díla: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo včas, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však do částky 50 % ceny Díla.
 2. Utvrzení povinnosti včasného provedení části Díla: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést část Díla včas (dle odsouhlaseného časového harmonogramu či milníku provádění Díla), zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však do částky 50 % ceny Díla.
 3. Utvrzení povinnosti řádného plnění: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení se splněním závazku řádného provedení Díla, nejvýše však do částky 50 % ceny Díla.
 4. Utvrzení povinnosti k odstranění vady: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost odstranit vadu Díla uplatněnou (reklamovanou) dle čl. 5 odst. 5.4 písm. c) a/nebo b) těchto Obchodního podmínek včas, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení s odstraněním vady.
 5. Utvrzení povinnosti zákazu subdodávek: V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost podle ust. článku 3 odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek, tzn. použije bez předchozího písemného souhlasu Objednatele k provádění Díla anebo jeho části Objednatelem písemné neschváleného subdodavatele (poddodavatele), zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla.
 6. Utvrzení ostatních povinností: V případě, že Zhotovitel započte, anebo postoupí, anebo zastaví pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy, anebo uplatní vůči Objednateli zadržovací právo v rozporu s ust. článku 7 odst. 7.4 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
 7. Utvrzení povinnosti mlčenlivosti: Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při plnění závazků založených Smlouvou, vyjma skutečností veřejně známých anebo dostupných anebo takových, s nimiž vyslovil Zhotovitel předchozí písemný souhlas (závazek mlčenlivosti se vztahuje zejména na veškeré podklady a informace týkající se Díla). V případě porušení povinnosti (závazku) mlčenlivosti dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
 8. Náhrada škody: Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody (újmy), jež vznikla z porušení povinnosti zajištěné (utvrzené) smluvní pokutou. Smluvní pokuta se do náhrady škody (újmy) nezapočítává. Vedle smluvní pokuty je poškozená smluvní strana oprávněna nárokovat i náhradu škody (újmy) v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty tedy není jakkoliv dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody (újmy). Smluvní strany sjednávají povinnost odčinit nemajetkovou újmu. Zhotovitel je povinen odčinit nemajetkovou újmu způsobenou Objednateli v penězích, nestanoví-li Objednatel jiný způsob odčinění nemajetkové újmy.
 9. Utvrzení o povinnosti dodržovat Předpisy o BOZP a PO: Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Předpisů o BOZP a PO a ujednání Smlouvy. V případě porušení těchto povinností je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele, případně plnou výši škody způsobené objednateli např. udělením pokuty nebo jiné sankce v důsledku porušení povinností v oblasti BOZP a PO zhotovitelem..

Článek 7 | Společná a závěrečná ustanovení

 1. Pojištění: Zhotovitel je povinen na svůj účet, riziko a odpovědnost zřídit a udržovat v platnosti od okamžiku uzavření Smlouvy až do uplynutí záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele v rozsahu pojistného krytí „All risk“ s minimálním limitem pojistného plnění 50.000.000,-Kč, nestanoví-li Smlouva (potvrzená Objednávka) vyšší pojistný limit.
 2. Práva nedotčená odstoupením: Nebude-li písemně sjednáno jinak, Odstoupení od Smlouvy, ať již z jakéhokoliv důvodu, se nedotýká: a) nároku Objednatele na odstranění vad Díla Zhotovitelem, b) záručních práv a povinností, c) nároku Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, d) smluvních pokut, e) licenčních práv k Dílu. Po odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za Objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo od počátku neplatné a nepřihlíží se k němu.
 3. Podklady poskytnuté Zhotoviteli: Veškeré podklady k provedení Díla, zejména výkresy a technické atp., podklady vztahující se k Dílu, které byly Objednatelem předány Zhotoviteli před anebo po uzavření Smlouvy, jsou předmětem závazku mlčenlivosti Zhotovitele, zůstávají výlučným majetkem Objednatele a mohou být Zhotovitelem použity výlučně k provedení Díla. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel tyto podklady jinak užít, používat, pořizovat si kopie, rozmnožovat ani předávat jakékoliv třetí osobě. Za třetí osobu není považován konečný uživatel (zákazník) Díla, pokud je odlišný od Objednatele, ani třetí osoba, s níž Objednatel spolupracuje při plnění zakázky pro konečného uživatele Díla.
 4. Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a subdodavatelem: Pokud Zhotovitel při provádění Díla využívá subdodavatele v souladu s odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel k přenesení veškerých povinností a závazků vyplývajících mu ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek do smluvního vztahu se subdodavatelem.
 5. Započtení, postoupení, zadržení a zastavení: Zhotovitel je oprávněn provádět zápočty svých pohledávek proti pohledávkám Objednatele, které vyplývají ze Smlouvy či jsou na jejím základě založeny (vč. budoucích pohledávek) případně vyplývají z jiného právního vztahu, výlučně na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv třetí osobě Smlouvu ani žádnou její část, ani žádné právo, závazek či povinnost vyplývající ze Smlouvy anebo jejího porušení. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neuplatní vůči Objednateli v jakékoliv formě zadržovací právo. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy (vč. pohledávek budoucích) nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetích osob.
 6. Vyloučení svépomocného prodeje: Objednatel se Zhotovitelem se dohodli na výslovném vyloučení aplikace ust. § 2609 občanského zákoníku na závazkové vztahy, jež jsou založeny Smlouvou (potvrzenou Objednávkou).
 7. Práva duševního vlastnictví: V případě, že je Dílo anebo kterékoliv jeho část či součást, předmětem práv duševního vlastnictví, včetně práv autorských podle autorského zákona anebo jiného právního předpisu, která se vztahují k Dílu anebo jsou částí či součástí Díla, poskytuje Zhotovitel jako poskytovatel Objednateli jako nabyvateli výhradní licenci ke všem užívacím právům a majetkovým právům autorským k autorskému dílu (včetně veškerých podkladů a dokumentace vztahující se k Dílu), a to bez ohledu na účel Díla. Výhradní licenci poskytuje Zhotovitel Objednateli bez časového, místního, množstevního omezení a bez omezení co do způsobu a rozsahu užití Díla a to na dobu neurčitou. Úplata za výhradní licenci je již zahrnuta v ceně Díla. Toto ustanovení zůstává v platnosti a účinnosti i pro případ odstoupení od Smlouvy anebo ukončení Smlouvy z jiných důvodů. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas s postoupením licence a též i poskytnutím podlicence k Dílu. Zhotovitel potvrzuje, že je plně oprávněn disponovat všemi právy k duševnímu vlastnictví vztahujícími se Dílu a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem anebo zákazníkem Objednatele a převod Díla na zákazníka Objednatele.
 8. Vyšší moc: V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou (potvrzenou Objednávku) a těmito Obchodními podmínkami. Zhotovitel je povinen o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat, jinak není oprávněn se dovolávat události vyšší moci (okolnosti vylučující odpovědnost). Za událost vyšší moci nejsou považovány zejména takové události jako je stávka, výluka, prodlení subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, změna měnového kurzu, inflace, deflace, intervence ČNB, finanční krize, atd. atp.
 9. Řešení sporů: Případné spory mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy, budou rozhodovány podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, u soudu, který je obecným soudem Objednatele v době podání žalobního návrhu.
 10. Ostatní ujednání: Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Uzavřením Smlouvy smluvní strany stvrzují, že jsou v rámci právního vztahu založeného Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) oba podnikatelé a že se žádná z nich nepovažuje za slabší smluvní stranu. Změny Smlouvy (potvrzené Objednávky) lze platně činit na základě dohody smluvních stran v písemné formě. Smluvní strany se v souladu s ust. § 1801, věty druhé, občanského zákoníku dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
 11. Částečná neplatnost: Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
 12. Rozhodné právo: Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, včetně podání Objednávky a uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí výlučně právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, se řídí zejména občanským zákoníkem.
 13. Elektronické a listinné doručování: Veškerá právní jednání a úkony učiněné Objednatelem prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní elektronickou adresu (email) Zhotovitele, se považují za doručená nejpozději třetí pracovní den ode dne odeslání. Za kontaktní elektronickou adresu (email) Zhotovitele se považuje i adresa, ze které Zhotovitel potvrdil Objednávku. Veškeré písemnosti adresované Objednatelem Zhotoviteli se považují za doručené nejpozději třetí pracovní den od dne jejich odeslání na adresu sídla Zhotovitele.
 14. Platnost a účinnost Obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.6..2017. Objednatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obchodních podmínek. Změnou Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek Objednatele je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Objednatele www.remex.cz (obchodní podmínky)